– De som engagerar sig i mentorskap lär sig mycket, blir bättre ledare och bidrar till en mer inkluderande organisationskultur, säger hon.

Laurence Romani forskar om ledarskap med speciellt fokus på vilken roll som organisationer spelar när det gäller att motverka eller reproducera ojämlikhet i samhället.

– Organisationer befinner sig inte i ett vakuum, utan är en del av samhället som alla andra. En organisation kan ha ambitionen att motverka ojämlikhet, men ändå bidra till att reproducera ojämlikhet på grund av strukturer som exempelvis rekryteringsprocessen, säger hon.

Under senare år har Laurence Romani intresserat sig för effekterna av mentorskap. Hon har studerat Mitt Livs mentorprogram, men också ett internt mentorprogram på en bank. Hon har bland annat undersökt hur mentorskapet påverkar mentorerna.

– De flesta tror att mentorskap enbart handlar om att ge. De ser det som något man gör för att hjälpa andra eller för att göra en samhällsinsats. Många är tveksamma till vad de själva får ut av att lägga tid och energi på ett mentorskap.

Men hennes forskning visar att mentorskap ger mycket tillbaka. Alla som engagerar sig som mentorer lär sig något. Det gäller i synnerhet dem som är öppna för att lärandet kan gå i båda riktningarna.

– De lär sig framför allt att se värdet i andra människor. Det förändrar deras ledarskap. De blir bättre på att höra andra och inkludera deras perspektiv. På en organisation jag studerat var man medveten om detta och gjorde mentorskapet till en del av sitt ledarutvecklingsprogram.

Genom att möta olika perspektiv lär sig mentorerna också att det som är normalt i deras egna organisationer bara är ett av flera sätt att agera. Det gäller exempelvis vid rekrytering.

– Rekryterare tenderar att välja bort personer som inte pratar svenska så bra. Men om de är vana vid att prata med personer som ännu inte behärskar språket vet de att det bara är en lärprocess. De har lärt sig att se värdet av personen bortom språk. Mentorskapet kan därmed bidra till en mer inkluderande rekryteringsprocess.

De som deltar i mentorprogram påverkar också andra i organisationen genom att dela med sig av sina erfarenheter.

– Om mentorerna befinner sig i en maktposition som chefer är det extremt kraftfullt på en symbolisk nivå. De visar att de tar samhällsansvar och agerar därefter. Det är hyperinspirerande för medarbetarna och kan transformera organisationskulturen, säger Laurence Romani.