Hayaat Ibrahim kommer till symposiet med en tydlig agenda: att synliggöra hur typisk svensk korruption kommer till uttryck och visa hur den står i vägen för ett inkluderande samhälle.

”I Sverige har de flesta en mycket snäv bild av vad korruption är. Men flera typer av korruption är vanliga här, som vänskapskorruption, svågerpolitik och nepotism. På arbetsmarknaden innebär det exempelvis att man inte anställer den som är bäst lämpad för jobbet utan någon man känner. Detta är typexempel på maktmissbruk där man utnyttjar sin position för att gynna sig själv eller en närstående. Men de flesta definierar det inte som ett korrupt agerande och därför behöver vi bredda synen på vad korruption är”, säger Hayaat Ibrahim.

När personliga relationer väger tyngst sätts meritokratin ur spel och sannolikheten till mångfald minskar. För organisationer som medvetandegör och motarbetar problemen finns mycket att vinna, exempelvis när beslut om inköp fattas baserat på bästa pris, kvalitet och leverans, och människor rekryteras baserat på kompetens och inte likhet eller vänskap.

Så vad vill Hayaat Ibrahim skicka med besökarna på symposiet?

”Framförallt en ögonöppnare: kunskap som gör att man både kan identifiera och agera förebyggande. Arbetsgivare behöver utbilda personal och öka transparensen i beslutsfattandet och ha tydliga processer, men även individer som sitter på maktposition behöver också fråga sig själva: fattar jag ett beslut som är direkt skadligt för min organisation? Utsätter jag min organisation för en förtroendeskada? I situationer där man kan upplevas jävig ska man ta ett steg åt sidan och överlåta både process och beslutsfattande åt en annan kollega”

Hennes personliga drivkrafter är de stora samhällsvinster som blir synliga när man vidgar perspektivet till den större bilden.

”Vi arbetar för att skapa ett långsiktigt hållbart, lönsamt och starkt näringsliv. Men också för ett hållbart samhälle enligt Agenda 2030. Det innebär bland annat ökad jämlikhet och ett större förtroende för hur beslut fattas i både offentlig och privat sektor, och i förlängningen säkra vår demokrati.”