Modellen är baserad på forskning som bygger på att nivån av inkludering på arbetsplatsen beror på två dimensioner – i vilken utsträckning en medarbetare känner en samhörighet och en gemenskap med personerna i arbetsgruppen hen tillhör (grupptillhörighet), samt i vilken utsträckning medarbetaren upplever att hen kan vara sig själv och värdesätts för just den de är (värdet av unikhet).

De anonyma svaren som samlas in kan till exempel visa resultat utifrån de två dimensionerna, som ett index för hela eller delar av organisationen. Mitt Liv har även tagit fram ett omfattande stödmaterial med en guide för hur man kan förbereda sin organisation, genomföra mätningen, analysera svaren, samt följa upp och arbeta med resultatet.

ꟷ En hög nivå av inkludering är en förutsättning för att de anställda ska må bra på sin arbetsplats och för att de ska kunna nå sin största möjliga potential. Vår modell gör det möjligt för en organisation att mäta inkluderingsgraden, få hjälp med hur man konkret kan åtgärda eventuella brister, samt följa upp för att se om åtgärderna leder till förbättring, säger Lenka Prokopec Karlberg, VD på Mitt Liv.

Axel Johnson först ut

Först ut med att mäta inkludering med utgångspunkt i denna modell är Axel Johnson som ett led i koncernens målsättning att nå högst inkludering på arbetsplatsen i sina branscher. Axel Johnson-koncernen kommer att göra mätningen bland sina medarbetare årligen med start 2022.

ꟷ Vi strävar kontinuerligt efter att utveckla våra arbetsplatser och säkerställa att vi tar tillvara på all kompetens i våra verksamheter och att medarbetare känner sig inkluderade oavsett bakgrund. När vi nu börjar mäta metodiskt kommer vi kunna inhämta värdefull information om eventuella förbättringsområden och få en startpunkt som vi kan följa utvecklingen utifrån. Vi hoppas också att fler näringslivsaktörer ansluter sig så att vi möjliggör bredare jämförelser och utbyte mellan bolag, säger Eliza Kücükaslan, Head of Axelerate på Axel Johnson.

En ny standard för att mäta inkludering på den svenska arbetsmarknaden

Mitt Livs VD Lenka Prokopec Karlberg ser stor potential i den färdiga modellen, som nu tillsammans med stödmaterialet görs tillgängligt kostnadsfritt för alla på Mitt Livs hemsida. Inkluderingsmätningen kommer även att släppas på ett antal befintliga plattformar för medarbetarundersökningar.

ꟷ Vår förhoppning är att modellen blir en standard för mätning av inkludering och som med tiden kan hjälpa att belysa trender och utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Detta saknas idag och efterfrågas av många organisationer som vi möter. Vi ser stor potential i att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad om vi kan få fler arbetsgivare att börja arbeta mer konkret med inkludering, som är en avgörande nyckel i mångfaldsarbetet. Detta är en förutsättning för en lyckad kompetensförsörjning och organisationers framtida konkurrenskraft, säger Lenka.