Effekter av Mitt Livs Chans mentorprogram

Utvärderingarna som gjorts bland adepter som deltagit i Mitt Livs Chans visar bland annat att:

  • 51% fick ett jobb under programmet eller inom 7 månader efter avslutat program
  • 76% av de som fick jobb fick det inom sitt kompetensområde

Programmet har också bidragit med andra viktiga värden för individen, bland annat:

  • 71% fick ett större självförtroende i sitt jobbsökande
  • 78% fick en eller flera värdefulla kontakter från arbetslivet

Det senare är en effekt av stor vikt då 7 av 10 jobb i Sverige förmedlas genom kontakter, och vi vet att just avsaknaden av kontakter är ett stort problem för vår målgrupp. Bland mentorerna anger bland annat 92% att de skulle rekommendera en vän att delta som mentor i Mitt Livs Chans, och 69% upplevde att de fick en större förståelse för andra kulturer.

Effekter av våra partnersamarbeten

Utvärderingarna som gjorts bland våra samarbetspartners visar bland annat att:

  • 93% av våra samarbetspartners upplever att våra konsulttjänster resulterat i att verksamheten fått större insikt om nyttan av mångfald och/eller inkludering och 80% att de bidragit med fler verktyg att använda för att nå ökad mångfald och/eller inkludering.
  • 77% anger att verksamheten gjort förändringar för att öka mångfalden under hela samarbetet med Mitt Liv och 70% att de gjort förändringar för att öka graden av inkludering.

Utvärderingarna som presenteras i rapporten har främst gjorts avseende perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2019 och avser enkätsvar från adepter och mentorer i vårt mentorprogram Mitt Livs Chans, samt våra samarbetspartners. Mer information om svarsfrekvenser och respondenterna hittar du i rapporten.