Mätningarna i mentorprogrammet Mitt Livs Chans visar bland annat att:

  • 8 av 10 adepter anger att de fick en eller flera värdefulla kontakter från arbetslivet under programmet, samt att de blev bättre på att presentera sin kompetens på övertygande sätt. Ett utökat kontaktnät är av stor vikt för våra adepter, eftersom avsaknaden av kontakter enligt målgruppen själv är ett av de största hindren på arbetsmarknaden, och vartannat jobb i Sverige förmedlas genom just kontakter.
  • 36% av adepterna fick ett jobb eller en praktikplats inom 5 månader efter programmet, varav 26% fick ett jobb och 10% en praktikplats. 85% av dessa fick det inom sitt kompetensområde.
  • 73% anger också att de fick ett större självförtroende i sitt jobbsökande
  • Under det gångna verksamhetsåret kunde 562 adepter erbjudas plats i våra mentorprogram, vilket var en ökning med 33% från föregående år. Detta är en effekt av att antalet mentoransökningar ökat, men också att fler mentorer väljer att stötta två eller fler adepter i sitt mentorskap. Totalt deltog 466 mentorer.

Arbetsmarknadens utveckling under året har påverkat vår målgrupp märkbart, det ser vi både i arbetslöshetssiffrorna och i vår egna mätningar, där en lägre andel fått jobb jämfört med tidigare år. Från 2019 till 2020 gick arbetslösheten för utrikes födda med eftergymnasial utbildning i Sverige upp från 9,3% till 11,9%, en ökning på hela 28% (SCB). De adepter som fortfarande var jobbsökande eller inte fått jobb motsvarande kompetens, angav avsaknaden av jobbmöjligheter på grund av Covid-19 som ett av de största hindren till att hitta ett kvalificerat arbete.

Mätningarna från Mitt Livs samarbetspartners visar bland annat att:

  • 8 av 10 av våra samarbetspartners har gjort aktiviteter för att öka graden av inkludering som en effekt av samarbetet med Mitt Liv, och 79% upplever att verksamhetens grad av inkludering har ökat under samarbetet.
  • 8 av 10 har också gjort aktiviteter för att öka mångfalden i organisationen som en effekt av samarbetet, och 68% upplever att verksamhetens mångfald har ökat.
  • Bland de partners som har anställda som har deltagit i Mitt Livs Chans så upplever 74% att mentorerna har blivit interna ambassadörer i frågor som rör mångfald och inkludering och 50% anger att också har kommit med förslag på hur de kan utveckla verksamhetens arbete i frågorna.