Vi vet att mångfald och inkludering är något som skapar värde för den enskilda människan, organisationer och samhället i stort. Företag och organisationer med en hög grad av mångfald och inkludering är mer innovativa, attraherar fler talanger, har mer nöjda medarbetare, mer högpresterande team och är i slutändan mer lönsamma. De har till exempel 45% större sannolikhet till ökad tillväxt på sin befintliga marknad och 75% högre sannolikhet att implementera innovativa idéer*.

Det fina är att det inte finns någon klassisk trade-off i detta arbete, utan alla vinner på det i längden. Men det kräver uthållighet och ett beslut från företagsledningen att arbeta aktivt med frågorna. Det behövs bland annat mål, uppföljning av målen, samt en tydlig koppling till företagets strategiska plan.

Till arbetet med mångfald kommer dock ytterligare en utmaning. En organisation, ledningsgrupp eller arbetsgrupp kan framstå som både jämställd och heterogen, men är den inkluderande? Inkludering handlar om att allas kompetens tas till vara på och att människor får vara sig själva. Om individer i organisationen inte är aktivt inkluderande i sitt beteende riskerar de att vara exkluderande - och då kommer organisationen inte att lyckas prestera utifrån sin fulla potential, även om den präglas av en hög mångfald. Mångfald och inkludering hänger ihop och är ömsesidigt beroende. Vi på Mitt Liv har följt många organisationers utveckling genom åren, små som stora, via vårt nätverk av samarbetspartners och genom våra konsultinsatser. Det är fantastiskt att se hur aktiva åtgärder och ett engagemang i frågorna öppnar upp för nya möjligheter på dessa arbetsplatser.

Mångfald handlar bland annat om att människor med olika etnisk tillhörighet finns representerade i organisationen, något som vi på Mitt Liv försöker bidra till genom vårt mentorprogram Mitt Livs Chans. Enligt siffror från SCB från 2018 saknar cirka 45% av utrikes födda med eftergymnasial utbildning på minst tre år i Sverige ett arbete som motsvarar deras utbildningsbakgrund. Bara den siffran motsvarar cirka 154 00 personer. Det finns med andra ord alldeles för mycket kompetens i Sverige som inte kommer till sitt rätt. Största anledningen till att det ser ut så är enligt målgruppen själv avsaknaden av kontakter och nätverk, vilket är problematiskt då 7 av 10 jobb i Sverige förmedlas genom kontakter.

Företag och organisationer som är intresserade av att hitta, attrahera och utveckla talanger måste sätta fokus på att dessa personer får tillgång till deras nätverk. Samtidigt måste man börja arbeta med att skapa en aktivt inkluderande kultur där människor känner tillhörighet och uppskattas för sin unicitet och kompetens. Annars är risken att man blir just det, enfaldig.

För er som ännu inte startat ett aktivt mångfalds- och inkluderingsarbete och inte vet var ni ska börja - Mitt Liv har över 10 års erfarenhet av att kompetensutveckla och samarbeta med både privata och offentliga organisationer i frågorna. Ett enkelt första steg? Att låta medarbetarna vara mentorer i Mitt Livs Chans på arbetstid. Det kommer att öppna upp för många nya tankar och självreflektion i er organisation.

Lenka Prokopec Karlberg, VD Mitt Liv
lenka.prokopec.karlberg@mittliv.com 

Sofia Appelgren, Grundare Mitt Liv
sofia.appelgren@mittliv.com 

Denna bloggtext är tidigare publicerad i Mitt Livs Effektrapport 2019.