Mitt Livs Integritetspolicy

Mitt Liv AB (svb), org.nr 556784-5499 (”Mitt Liv”) värdesätter din integritet. Vi är därför måna om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert.

När du använder våra olika tjänster eller vi på annat sätt kommer i kontakt med dig, kan vi komma att samla in dina personuppgifter. Mitt Liv är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Mitt Liv vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter. Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder våra tjänster. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.

I denna integritetspolicy anges hur Mitt Liv samlar in, behandlar, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter i samband med den relation du har med Mitt Liv i egenskap av:

 • mentor eller adept i Mitt Livs Chans
 • deltagare i Mitt Livs Konsulttjänster
 • leverantör, konsult eller annan samarbetspart (”Samarbetsparters”)
 • jobbsökande
 • prenumerant av nyhetsbrev

Vissa sidor på vår webbplats innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Mitt Liv är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör därför granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnitt 6 ”Cookies” nedan.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR MITT LIV OCH VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För dig som är eller vill bli mentor eller adept i Mitt Livs Chans eller som tar del av eller vill ta del av Mitt Livs Konsulttjänster

De personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • Namn
 • Adress
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Information om språkkunskaper
 • Utbildning och sysselsättning
 • Närvaro vid utbildningar och digitala möten
 • Video, audio och chattkonversationer från digitala möten och utbildningar
 • IP-adress

Syftet med behandlingen är att Mitt Liv ska:

(i) bedöma om du uppfyller kraven för att delta i mentorskapsprogrammet;
(ii) matcha ihop dig med en lämplig mentor/adept;
(iii) kunna administrera ditt deltagande i mentorskapsprogrammet och informera om dess olika aktiviteter och evenemang; samt
(iv) – enbart avseende adepter – på förfrågan från partnerföretag, externa parter och andra samarbetspartners om lämpliga kandidater till praktiktjänster eller andra anställningserbjudanden under programmets gång, tillhandahålla uppgifter om adepten.

Uppgifterna som du tillhandahåller är nödvändiga för att:
(i) vi ska kunna fullgöra avtalet med dig
(ii) du ska kunna delta i mentorskapsprogrammet och
(iii) du ska kunna ta del av våra konsulttjänster, varför den lagliga grunden för denna behandling är fullgörande av avtal.

Om du vid din ansökan om att ta del av våra konsulttjänster eller om att vara med i Mitt Livs Chans väljer att samtycka till det, kommer Mitt Liv att spara dina kontaktuppgifter även efter tjänstens slut för att Mitt Liv ska kunna skicka nyhetsbrev, inbjudningar till Mitt Livs evenemang samt frivilliga enkäter/ marknadsundersökningar.

För våra Samarbetsparters

De personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • Namn
 • Yrkesmässiga kontaktuppgifter
 • Uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar.

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Mitt Livs verksamhet och upprätthålla kontakter med Mitt Livs Samarbetspartners. Personuppgifterna kan även användas för att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier och liknande evenemang.

Personuppgifterna behandlas av Mitt Liv med stöd av en intresseavvägning. Mitt Liv har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och Mitt Liv behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation.

I den mån behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att fullfölja våra åtaganden i ett avtal med våra Samarbetspartners är den lagliga grunden för behandlingen fullgörande av avtal.

För dig som söker jobb hos Mitt Liv eller annars connectar med oss via Teamtailor

De personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • Namn
 • Adress
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev

Personuppgifterna behandlas för att Mitt Liv ska kunna genomföra rekryteringsförfaranden och denna behandling grundas på fullgörande av avtal.

Observera att om du använder dig av vårt rekryteringsverktyg som tillhandahålls av Teamtailor behandlas dina personuppgifter enligt vår särskilda Integritetspolicy för rekrytering via Teamtailor.

För dig som prenumererar på Mitt Livs nyhetsbrev
Om du prenumererar på Mitt Livs nyhetsbrev kommer din e-postadress sparas av oss med stöd av ditt samtycke. Syftet är att vi ska kunna administrera utskicken av våra nyhetsbrev.

2. HUR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Insamling av dina personuppgifter kan se från följande källor:

Mitt Livs hemsida, t.ex. när du anmäler dig till våra utbildningar, beställer vårt nyhetsbrev eller skickar in en jobbansökan;
genom de videokonferensverktyg som används vid digitala möten och utbildningar;
via rekryteringsverktyget Teamtailor;
när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kund eller kontaktperson för någon av våra affärspartners; och
från allmänna register eller någon av våra samarbetspartners.

3. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Uppgifterna kommer inte sparas längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppfylla syftena med behandlingen som anges ovan i avsnitt 1. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

 • Adept, mentor eller deltagare i Mitt Livs konsulttjänster: Om du inte blir erbjuden en plats i vårt mentorskapsprogram, raderar vi dina uppgifter. Om du samtycker till det kan uppgifterna i din ansökan sparas till nästa antagningstillfälle till mentorskapsprogrammet, så att du automatiskt kan delta med din ansökan igen. För dig som blir antagen och tackar ja, innebär detta att när ansökning och matchning väl slutförts, kommer enbart de uppgifter som behövs för att kunna administrera ditt deltagande och informera om olika aktiviteter och evenemang behållas. Vi strävar efter att radera dina personuppgifter så fort som möjligt efter avslutad utbildning eller program men kan under vissa omständigheter behöva spara personuppgifterna längre än så för att kunna tillhandahålla programmen och utbildningarna i digitalt format genom användande exempelvis av videokonferensverktyg. För adepter kommer även sådana uppgifter att sparas som möjliggör för Mitt Liv att på förfrågan från partnerföretag, externa parter och andra samarbetspartners om lämpliga kandidater till praktiktjänster eller andra anställningserbjudanden under programmets gång, tillhandahålla uppgifter om adepten.
 • Kontaktperson för Samarbetspartners: Mitt Liv sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
 • Jobbsökande: Mitt Liv sparar dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV, personliga brev och foto, under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
  Kommunikation: Om du har kontakt med Mitt Liv via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

4. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Mitt Liv strävar efter att dina personuppgifter ska lagras inom EU/EEA. Om någon av Mitt Livs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig i ett land utanför EU/EEA kan dina personuppgifter komma att överföras till ett land som inte har en säkerhetsnivå som motsvarar de inom EU/EEA. Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband med sådana överföringar och säkerställa att överföringen sker enligt lag, till exempel genom att ingå avtal med samtliga mottagare för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas på ett lämpligt sätt.

Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part.

5. FÖR DIG SOM HAR SYNPUNKTER ELLER FRÅGOR GÄLLANDE VÅR HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Du kan när som helst, genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan;

få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig (registerutdrag);
begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas;
återkalla ditt samtycke (helt eller delvis);
begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
framföra invändningar mot det sätt vi behandlar dina personuppgifter; eller
om detta är tekniskt möjligt, få tillgång till dina personuppgifter i ett portabelt format.
Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Mitt Livs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

6. OM COOKIES

Mitt Liv använder s.k. cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Cookies är inte bärare av virus och kan inte förstöra annan information som finns lagrad på din dator.

Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webbläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookies. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av hemsidan och underlättar på så vis din navigering på hemsidan. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken.

För mer information om hantering och typer av cookies  läs här.

De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå från att låta Mitt Livs webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

7. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Observera att informationen i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Mitt Livs webbplats. Du bör därför läsa igenom denna policy med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta Viktoria Hansen via mail på: viktoria.hansen@mittliv.com eller genom att skicka ett brev enligt kontaktuppgifter nedan.

Mitt Liv AB (svb)
Att. Viktoria Hansen
Kungsgatan 48 plan 4
111 35 Stockholm

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.