SMHI om mångfaldsarbetet: ”Att inte ha för rigida ramar och vara lyhörda för organisationen har varit en framgångsfaktor för oss”

För tre år sedan fick HR-specialisterna Elin Ring och Anders Magnestrand i uppdrag att förankra ett arbete kring HBTQ-frågor på SMHI. Efter mycket tanke och diskussioner om hur de skulle arbeta med frågan landade de till slut i att utvidga uppdraget till mångfald och inkludering i stort, med HBTQ som tema. När ambitionen började ta form ingick SMHI ett partnerskap med Mitt Liv. Samarbetet blev startskottet på en satsning som fick namnet ”Lika Olika”, vars fokus har varit mångfald, inkludering och lika förutsättningar på arbetsplatsen.

”Med Lika Olika ville vi göra något som skulle slå an i hela organisationen och ge förståelse och medvetenhet om dessa frågor på ett djupare plan hos individen. Något som kunde utmynna i självreflektion och en ökad medvetenhet om beteenden. Normkritik har varit en viktig faktor i satsningen”, berättar Anders.

En stor del av samarbetet med Mitt Liv har varit en utbildningsinsats för SMHI:s chefer och arbetsmiljöombud. Under tre utbildningstillfällen de två gångna åren har Mitt Liv utbildat cirka 80 ledare och arbetsmiljöombud. Inom partnerskapet har flera av SMHI:s medarbetare också deltagit som mentorer i mentorprogrammet Mitt Livs Chans.

Anders berättar att tanken med utbildningen var att ”klä på” chefer och arbetsmiljöombud med en grundkunskap i frågorna.

”I förlängningen vill vi att alla dessa insatser ska komma hela organisationen till gagn genom att erbjuda verktyg för att kunna diskutera dessa frågor. Det är också viktigt att förstå att detta arbete till stor del är en arbetsmiljöfråga och att det bäst integreras i det fortlöpande arbetsmiljöarbetet”.

Efter ungefär ett års samarbete köpte SMHI även in Mitt Livs serie av utbildningsfilmer, vilka ger en grundutbildning i mångfald och inkludering som alla medarbetare enkelt kan ta del av digitalt. Det har visat sig vara ett användbart verktyg att jobba vidare med i sin arbetsgrupp genom olika diskussionsfrågor.

”Vi har fått positiv respons från chefer och medarbetare som tycker att filmerna varit ett bra sätt att fortsätta föra dialog om frågorna i organisationen”, säger Elin.

Kommunikation och lyhördhet framgångsfaktorer

Elin och Anders berättar att de jobbat mycket med den interna kommunikationen hittills, något de också tror har varit viktigt för att förankra arbetet i organisationen.

”Vi har arrangerat inspirationsföreläsningar och jobbar hela tiden med att informera på vårt intranät, lägger ut filmer, skriver artiklar och rekryterar mentorer till mentorprogrammet. Vi vill involvera alla i det som sker i satsningen. Att ha en kommunikationsplan och även vara flexibel i den har varit den bästa strategin för oss”, berättar Elin.

Efter två år med Mitt Liv och Lika Olika tycker Anders och Elin att de lyckats bra med att skapa en dialog och medvetenhet i organisationen. Satsningen har fått fäste och framåt fokuserar SMHI nu på att hitta nya och innovativa sätt att jobba vidare med frågorna.

”Att inte ha för rigida ramar och vara lyhörda för organisationen har varit en framgångsfaktor. Som samarbetspartner har Mitt Liv i sin tur varit lyhörda för våra behov. Vi hade höga ambitioner när vi började med detta och har lyckats bra hittills. Vi har fått en rejäl inblick och förståelse i frågorna och fått förutsättningar för reflektion och dialog”, konstaterar Anders.

Nyfiken på Mitt Livs Konsulttjänster?