Novus har genomfört undersökningen för andra året i rad på uppdrag av organisationen Mitt Liv, en strategisk partner för mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. De svarande är 555 chefer inom privat, ideell och offentlig sektor i företag och organisationer med fler än 25 anställda.

Syftet var att förstå chefers syn på inkludering och mångfald på den svenska arbetsmarknaden, få insyn i hur många av företagen som bedriver ett aktivt arbete samt vilka drivkrafter och barriärer de upplever.

Majoritet arbetar aktivt

Tre av fyra ledare (76%) uppger att den egna organisationen bedriver ett aktivt arbete för att öka mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Siffran har gått upp från förra årets 71%: en liten ökning, som dock indikerar att frågan rör sig i rätt riktning. I offentlig sektor är siffran 83% och i företag och organisationer med 1000 anställda eller fler är siffran också högre. En stor majoritet anser att det ingår i deras chefsansvar att öka mångfald och inkludering: hela 85%.

Det är tydligt att frågan ges allt större tyngd i företagen, då nära hälften (46%) svarar att högsta ledningen arbetar aktivt för ökad inkludering och mångfald. Det är en signifikant ökning sedan förra årets mätning (39%).

”Det är jätteintressant och visar att det rör på sig i frågan. Länge har den setts som en separat angelägenhet för HR-avdelningen, men vårt mål är att företag ska växla upp den till en ledningsfråga. Det är då de stora förändringarna kan ske. Däremot har fortfarande bara hälften av verksamheterna i undersökningen en strategi för att öka mångfald och inkludering och endast var tredje har formulerat konkreta mål. De två aspekterna är viktiga nycklar till förändring”, säger Lenka Prokopec Karlberg, vd för Mitt Liv.

Paradox hindrar utvecklingen

När cheferna får frågan om vad de anser är det viktigaste skälet att jobba med mångfald och inkludering är nummer ett att kunna attrahera och behålla talang. Näst på listan kommer uppfattningen att företaget har ett samhällsansvar, trea är ett ökat välmående på individnivå i organisationen och nummer fyra är att mångfald speglar företagets marknad och kunder.

Men här vilar en paradox. Samtidigt som det starkaste skälet är att få in fler talanger i personalstyrkan, så uppger ledarna att det största hindret för att arbeta mera aktivt med inkludering och mångfald är att personer som skulle bidra till en ökad mångfald saknar rätt kompetens för företaget (35%).

”Det tyder på en alltför snäv syn på hur kompetensen ska se ut. Invanda föreställningar ger ofta en snedvridning i rekryteringen: vi går på magkänsla, söker det bekanta och tar in dem som liknar oss själva. Samtidigt förbises utbildningar och erfarenheter som upplevs okända eller olika våra egna, men skulle tillföra nya och viktiga perspektiv till organisationen”, säger Lenka Prokopec Karlberg.

Rapporten presenterades vid Mitt Livs websända symposium An inclusive labour market 2023 den 23 mars. 

Vill du ha tillgång till hela rapporten? Få den via e-post här.