Vi är i ett skede då alla företag måste vara hållbara och agera på ett sätt som berör, inte bara
inom bolaget, utan lika mycket i det samhälle man verkar i. Och mycket av detta börjar i våra egna styrelser. Hur vi ser på världen påverkar vilka beslut vi fattar, vad vi tar ansvar för, samt hur andra ser på oss. För i slutändan är vi alla människor, och allt handlar om människor.

Att inte jobba strategiskt med M&I, förstå vad det innebär, vilka förutsättningar vi behöver och
vad resultaten blir om vi lyckas är som att missa tåget. Med tanke på arbetskraftsutvecklingen och hur demografin förändras, de krav kommande generationer kommer att ställa på sina nya arbetsgivare och en redan begynnande kompetensbrist, så kan vi inte blunda för att vi måste ta oss an de perspektiv som hjälper oss fatta rätt beslut för våra bolags framtid.

Detta innebär bland annat att vi måste titta på hur våra styrelser är sammansatta, där många
strategiska beslut tas och viktiga inriktningar för verksamheten föds. Har vi tillräckligt med
mångfald i styrelsen för att inte missa viktiga perspektiv? Vi måste också se till att våra styrelser har den kunskap om M&I som krävs för att både stötta ledningen på rätt sätt i arbetet och för att se till att det arbetet inte börjar ”leva sitt eget liv”. De måste ha förmågan att se hur aktiviteterna är förankrade i affärsstrategin och vilken nytta och värde det skapar för bolagets verksamhet och varumärke.

Ett företags ”värde” och ”värderingar” behöver nu vara mer synkroniserade än någonsin. Detta
kan man inte minst se i hur börsnoterade företag värderas utifrån hur de arbetar med ESG (Environmental, Social och Governance) och Globala målen. Allt fler investerare rapporterar att de helt kommer att sluta investera i ”non-ESG-produkter”. Christer Gardell, ägare av Cevian Capital och delägare i Mitt Liv, säger att ”det krävs en stark styrelse och ledning för att gallra och välja rätt ESG-prioriteringar för att maximera resultatet för det specifika företaget.”

Kort och gott, styrelsen behöver ge VD och organisationen en handskakning på att M&I-arbetet är en investering som blir lönsam över tid (och även kunna förklara varför). De behöver också ge ledningen ansvar att ta fram en väl underbyggd M&I-strategi för att lyckas.

Vi vet att enstaka insatser i frågan kan stötta akuta utmaningar i en organisation och inspirera för stunden. Men styrelsen och ledningen i ett företag måste vara överens om väl avvägda och mätbara mål för att möta de affärsutmaningar som arbetsgivare oundvikligen kommer att stöta på under det kommande decenniet. Det är en överlevnadsfråga för Sveriges företag och organisationer, samtidigt som det är en av nycklarna till en öppnare arbetsmarknad.

Sofia Appelgren, Grundare Mitt Liv

Denna text har tidigare publicerats som gästkrönika i Tidningen Sydsvenskt Näringsliv under september 2021.