Mitt Liv Konsulttjänster

En ledande aktör som sedan 2008 har arbetat med mångfald och inkludering på arbetsmarknaden

Sedan 2008 har Mitt Liv utbildat och samarbetat med arbetsgivare i privat och offentlig sektor i frågor som rör mångfald och inkludering. Idag arbetar vi främst genom långsiktiga och strategiska samarbeten, men även mindre punktinsatser vid behov. 

Våra tjänster

Att gå från ord till handling i arbetet med mångfald och inkludering är en av de största utmaningarna våra kunder möter - men också de största möjligheterna. Våra konsulter hjälper din verksamhet att sänka trösklarna till ett framgångsrikt mångfalds- och inkluderingsarbete som bidrar till affärsvärde, innovation och en mer inkluderande arbetsplats.

Mångfalds- & inkluderingsstrategi

Vi stöttar med både mindre och större strategiprojekt där vi säkerställer att arbetet och aktiviteterna inom mångfald och inkludering har en tydlig koppling till den övergripande affärsstrategin.

Inkluderingsmätning

Med Mitt Livs inkluderingsmätning© får du en forskningsbaserad modell med ett paketerat frågebatteri, där vi kan stötta med implementation, intern kommunikation, dataanalys, målsättning och uppföljning.

Social hållbarhet och hållbarhetsrapportering

Vi hjälper ditt företag att utveckla era insatser för social hållbarhet och säkerställa att ni uppfyller de nya kraven i CSRD-direktivet.

Rekryteringstjänster

Mitt Liv har en stor kompetenspool av internationella talanger med eftergymnasial utbildning. Genom skräddarsydda upplägg för rekryteringsdagar eller jobbannonsering hjälper vi dig att nå kandidater utanför de traditionella rekryteringskanalerna.

Utbildningar & workshops

Våra utbildningar, utbildningsprogram och workshops är utvecklade för att ge fördjupad kunskap och verktyg inom mångfald och inkludering för olika delar av organisationen.

Föreläsningar

Vi håller regelbundet föreläsningar för små och stora organisationer i näringsliv och offentlig sektor. Vårt grundutbud och våra upplägg kan anpassas utifrån deltagarna och ert syfte och mål.

Mentorskap i Mitt Livs Chans

Att ge dina anställda möjlighet att bli mentorer till en akademiker med utländsk bakgrund i vårt mentorprogram är en konkret insats för en öppnare arbetsmarknad, samtidigt som du investerar i medarbetarnas professionella utveckling. 

Konkreta verktyg

Våra verktyg är utvecklade för att underlätta det praktiska arbetet med mångfald och inkludering i organisationen och skapa en dialog och medvetenhet i frågorna. Verktygen består av alltifrån utbildningsfilmer till inkluderingsspel och samtalskort.

Bli samarbetspartner

Vår impact är vår viktigaste drivkraft

Mitt Liv har idag cirka 45 samarbetspartners i vårt nätverk och utbildar drygt 6000 personer per år inom vår konsultverksamhet. För oss är det viktigt att våra insatser bidrar till vår vision om ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som värdesätter mångfald - därför gör vi en årlig effektmätning i vårt partnernätverk och utvärderar alla våra leveranser.

400'

De organisationer vi samarbetar med är arbetsgivare till fler än 400 000 personer.

4/5

förlänger sitt samarbetsavtal med Mitt Liv varje år.

9/10

av våra samarbetspartners gör förändringar för att öka graden av inkludering.

8/10

samarbetspartners uppger att verksamhetens inkludering har ökat under samarbetet.

88%

av våra samarbetspartners gör förändringar för att öka mångfalden.

68%

av våra samarbetspartners uppger att verksamhetens mångfald har ökat under samarbetet.

Våra samarbetspartners

Vanliga frågor

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om mångfald?

Mångfald är hur mycket betydande olikheter och icke normativa perspektiv det finns i en grupp/organisation. Man kan exempelvis utgå från de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder), men även andra faktorer såsom till exempel utbildningsbakgrund och språkkunskaper. Mångfald är i princip allt som utgör en betydande olikhet och som gör en människa unik i relation till sin omgivning.

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om inkludering?

Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats - beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer - som resulterar i att individer kan vara sig själva och samtidigt uppleva en tillhörighet med teamet. På en inkluderande arbetsplats behandlas individen som en i gemenskapen och värdesätts samtidigt för hens unikhet.

Vad är skillnaden mellan mångfald och inkludering?

Vi brukar säga att mångfald är det strategiska arbetet, där organisationen säkerställer att det finns en blandning av betydande olikheter - och därmed perspektiv, representerade. Inkludering är det beteende vi utövar varje dag på arbetsplatsen och hur vi interagerar med varandra. Om både mångfald och inkludering finns i organisationen kan den enligt forskningen bidra till högre innovation, kreativitet och välmående, vilket i sin tur bidrar till högre lönsamhet och affärsvärde.

Arbetar Mitt Liv med olika typer av mångfald, till exempel jämställdhet?

Vi jobbar med aspekter av alla 7 diskrimineringsgrunder, och jämställdhet är en av dessa aspekter. Vi har en bred och holistisk syn på mångfaldsbegreppet, vilket innebär att vi arbetar med mångfald ur ett brett perspektiv (se gärna hur vi definierar mångfald i frågan ovan). Vi stöttar såklart din organisation utifrån vilka aspekter vi tillsammans identifierar att det finns ett behov att fokusera på.

Måste man vara samarbetspartner för att ta del av era tjänster?

Nej, det behöver man inte. Vi rekommenderar ett partnerskap då dessa löper över lite längre tid (åtminstone 12 månader) och eftersom det har en struktur där vi kan säkra att arbetet sker proaktivt och långsiktigt - men passar inte detta format din verksamhet, så kan man ta del av våra tjänster i andra konstellationer. 

Är era metoder vetenskapligt baserade?

Ja, i den mån det finns forskning inom ett visst ämne använder vi och hänvisar till denna forskning, och vi håller oss ständigt uppdaterade. Våra utbildningar hänvisar i många avseenden till trovärdiga studier och meta-analyser. Mitt Liv har också ett aktivt och nära samarbete med forskare runtom i Sverige, som bland annat har stöttat oss i uppbyggnaden av vår effektmätning, innehållet i vårt mentorprogram, samt diverse konsultprojekt.

Erbjuder ni utbildningar och föreläsningar digitalt?

Ja, absolut! Mitt Liv har arbetat med att leverera ett flertal av våra tjänster digitalt sedan 2007. Våra digitala upplägg är flexibla, användarvänliga och interaktiva. Hör av dig så berättar vi mer! 

Vilka språk kan ni leverera era tjänster på?

Våra konsulttjänster samt vårt mentorprogram erbjuds på både svenska och engelska. Vi kan även erbjuda översättningar till fler språk av ett flertal av våra verktyg, såsom självledda utbildningar och inkluderingsspel.

Kan vi köpa enstaka föreläsningar?

Ja, det kan man. Hör av dig så berättar vi mer!

Referenser

Volvo Cars

Norrköpings kommun

SMHI

Vårt konsultteam

Så stödjer vi ditt arbete med Globala målen

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. Ansvaret som ligger på näringslivet handlar i grunden om att driva företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Mitt Livs arbete har en tydlig koppling till mål 5, 8, 10 och 16 på agendan. Hör av av dig till oss, så kan vi berätta mer om hur vi på ett konkret sätt kan hjälpa din verksamhet att bidra till målen.

 

5 jamstalldhet  8 anstandiga arbetsvillkor  10 minskad ojamlikhet  14 fredliga och inkluderande samhallen 

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.