Mitt Liv Konsulttjänster

Föreläsningar

Vi håller regelbundet föreläsningar för små och stora organisationer i näringsliv och offentlig sektor. Vårt grundutbud och våra upplägg kan anpassas utifrån deltagarna och ert syfte och mål.

Dessa titlar ingår i vårt grundutbud:

Grunderna i mångfald & inkludering: Vi går igenom begreppen på djupet för att ge en mer nyanserad förståelse av dem, samt för att ge en bild av hur du kan arbeta framgångsrikt inom området i din organisation. Vi tittar på skillnaden mellan mångfald och inkludering och visar på vikten av att arbeta med båda begreppen. 

Fördjupning i mångfald & inkludering: Vi tittar på konkreta affärscase för hur
ett M&I-arbete kan se ut i en organisation. Vi skapar förståelse för vilket värde det kan generera, både ur ett samhällsperspektiv och för affärsnyttan. Vi tittar även på vad som ofta hindrar oss själva och organisationen att gå i handling och vad vi kan göra för att ta de första stegen till att arbeta mer strategiskt med frågorna. 

Inkluderande rekrytering: Just nu möter många organisationer hård konkurrens om talangerna, och det gäller att ha rätt kompetens och medvetenhet för att lyckas hitta, attrahera och utveckla talangerna. Vi tittar på de vanligaste fällorna (unconcoius bias) som kan leda till exkludering i denna process, samt introducerar lösningar för dessa. 

Mentala mekanismer och unconcious bias: Vi ger dig kännedom om dina mentala mekanismer i mänskliga möten, så att du kan sätta fingret på vad som händer med dig, vilka omedvetna fördomar du har och hur du kan ta ansvar för dina mentala ”hook-ups”. Dessa insikter ger dig nyckeln till att rannsaka dina mest primitiva instinkter, gå emot dem, och bli mer förstående och inkluderande som människa och i din professionella roll. 

Innovation genom mångfald: Vi tittar närmare på kopplingen mellan mångfald, inkludering och kreativitet, samt vad som krävs av oss som verkar i dessa team för att det ska leda till positiva resultat istället för friktion och osämja. Vi går också igenom principer man bör känna till, samt tittar på konkreta case.

Kulturell förståelse: Vi tittar på vad kultur är, varför vi behöver den och varför vi skapar den så fort vi möts i olika konstellationer - oavsett om det är på en arbetsplats eller i ett land med ett historiskt arv. Vi dyker in i frågor kring organisationskultur över kulturella gränser för att förstå och bli bättre på att inkludera och öka vår tolerans för människor från andra kulturer.

Vanliga frågor

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om mångfald?

Mångfald är hur mycket betydande olikheter och icke normativa perspektiv det finns i en grupp/organisation. Man kan exempelvis utgå från de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder), men även andra faktorer såsom till exempel utbildningsbakgrund och språkkunskaper. Mångfald är i princip allt som utgör en betydande olikhet och som gör en människa unik i relation till sin omgivning.

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om inkludering?

Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats - beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer - som resulterar i att individer kan vara sig själva och samtidigt uppleva en tillhörighet med teamet. På en inkluderande arbetsplats behandlas individen som en i gemenskapen och värdesätts samtidigt för hens unikhet.

Vad är skillnaden mellan mångfald och inkludering?

Vi brukar säga att mångfald är det strategiska arbetet, där organisationen säkerställer att det finns en blandning av betydande olikheter - och därmed perspektiv, representerade. Inkludering är det beteende vi utövar varje dag på arbetsplatsen och hur vi interagerar med varandra. Om både mångfald och inkludering finns i organisationen kan den enligt forskningen bidra till högre innovation, kreativitet och välmående, vilket i sin tur bidrar till högre lönsamhet och affärsvärde.

Arbetar Mitt Liv med olika typer av mångfald, till exempel jämställdhet?

Vi jobbar med aspekter av alla 7 diskrimineringsgrunder, och jämställdhet är en av dessa aspekter. Vi har en bred och holistisk syn på mångfaldsbegreppet, vilket innebär att vi arbetar med mångfald ur ett brett perspektiv (se gärna hur vi definierar mångfald i frågan ovan). Vi stöttar såklart din organisation utifrån vilka aspekter vi tillsammans identifierar att det finns ett behov att fokusera på.

Måste man vara samarbetspartner för att ta del av era tjänster?

Nej, det behöver man inte. Vi rekommenderar ett partnerskap då dessa löper över lite längre tid (åtminstone 12 månader) och eftersom det har en struktur där vi kan säkra att arbetet sker proaktivt och långsiktigt - men passar inte detta format din verksamhet, så kan man ta del av våra tjänster i andra konstellationer. 

Är era metoder vetenskapligt baserade?

Ja, i den mån det finns forskning inom ett visst ämne använder vi och hänvisar till denna forskning, och vi håller oss ständigt uppdaterade. Våra utbildningar hänvisar i många avseenden till trovärdiga studier och meta-analyser. Mitt Liv har också ett aktivt och nära samarbete med forskare runtom i Sverige, som bland annat har stöttat oss i uppbyggnaden av vår effektmätning, innehållet i vårt mentorprogram, samt diverse konsultprojekt.

Erbjuder ni utbildningar och föreläsningar digitalt?

Ja, absolut! Mitt Liv har arbetat med att leverera ett flertal av våra tjänster digitalt sedan 2007. Våra digitala upplägg är flexibla, användarvänliga och interaktiva. Hör av dig så berättar vi mer! 

Vilka språk kan ni leverera era tjänster på?

Våra konsulttjänster samt vårt mentorprogram erbjuds på både svenska och engelska. Vi kan även erbjuda översättningar till fler språk av ett flertal av våra verktyg, såsom självledda utbildningar och inkluderingsspel.

Kan vi köpa enstaka föreläsningar?

Ja, det kan man. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt

Funderingar? Kontakta gärna någon av oss!

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.