Mitt Liv Konsulttjänster

Utbildningar & workshops

Våra utbildningar, utbildningsprogram och workshops är utvecklade för att ge fördjupade kunskaper och verktyg inom mångfald och inkludering för olika delar av organisationen.

Inkluderande ledarskap

Ledarskap och organisationskultur är nära sammankopplade och ett inkluderande ledarskap är en viktig pusselbit i arbetet med mångfald och inkludering. Vi erbjuder tre olika upplägg:

1. Introduktion till ett inkluderande ledarskap

Vi går igenom kopplingen mellan ett inkluderande ledarskap och organisationskultur och vilken roll detta spelar i M&I-arbetet. Vi tittar också närmare på beteenden i vardagen som gör dig till en mer inkluderande ledare.

Omfattning: 1 modul x 3h.

2. Konsultledd utbildning i inkluderande ledarskap

I ett mer omfattande utbildningsprogram utvecklar vi ledarens mångfaldskompetens, skapar medvetenhet och självinsikt, samt ger de verktyg som behövs för att praktisera ett inkluderande ledarskap. Programmet ger cheferna ett forum att diskutera utmaningar med varandra, hjälp att kritiskt reflektera över tankesätt och invanda mönster samt möjligheter kopplat till att leda och aktivt arbeta med M&I. 

Omfattning: Standardformatet på detta utbildningsprogram är 3 moduler x 4h, fördelade över cirka 3 månader. Upplägget kan anpassas efter organisations behov och tillåter upp till 25 deltagare per gång. 

3. Självledd utbildning i inkluderande ledarskap

I vår självledda utbildning får ni tillgång till innehåll och instruktioner som hjälper er att på egen hand hålla i ett utbildningsprogram.

Omfattning: 3 moduler som tar cirka 8 timmar totalt (självinlärning - 2h, grupparbete - 4h och handlingsplan - 2h).

Självledd utbildning i inkluderande medarbetarskap

Din organisation får tillgång till instruktioner och utbildningsmaterial för att själva leda denna utbildning i utvalda medarbetargrupper.

Under fyra tillfällen djupdyker ni i:

  • Grunderna i mångfald och inkludering
  • Varför mångfald och inkludering är viktigt
  • Vad normer är och hur de kan inkludera eller exkludera människor
  • Hur fördomar och förutfattade meningar påverkar oss på arbetsplatsen. 

Omfattning: 4 moduler x 1h

Inkluderande rekrytering

En inkluderande rekryteringsprocess (även kallat fördomsfri rekrytering) är en av de viktigare pusselbitarna i mångfalds- och inkluderingsarbetet, då det är i detta skede vi har möjlighet att påverka mångfalden i vår personalstyrka, samt bygga rätt förutsättningar för att hitta, attrahera och utveckla våra talanger. Vi erbjuder två olika upplägg inom detta område:

1. Introduktion till inkluderande rekrytering

Vi går igenom fällorna som leder till exkludering i rekryteringsprocessen, samt lösningar för hur du undviker dem. Här kan ni också välja ett fördjupningsområde - till exempel behovsanalys, jobbannonsering eller jobbintervjuer, samt anpassa innehållet efter er specifika rekryteringsprocess.

Omfattning: 1 modul x 2-3h.

2. Konsultledd utbildning i inkluderande rekrytering

I detta mer omfattande utbildningsprogram går vi igenom vad inkluderande rekrytering är, varför det är viktigt, samt hur man minskar exkluderande inslag i rekryteringsprocessens alla delar (behovsanalys, annonsering, urval, intervju och beslut).

Omfattning: Standardupplägget är 3 moduler x 3h, fördelade över ca 3 månader. Innehållet skräddarsys och anpassas efter hur er rekryteringsprocess ser ut idag.

Strategi för ledningsgrupper

En skräddarsydd workshop där er ledningsgrupp arbetar med organisationens mångfalds- och inkluderingsstrategi. En vecka innan får deltagarna en "pre-read" (30 minuters förberedelse med filmer och läsmaterial) för att öppna följande workshop med en diskussion om vad M&I betyder för just er organisation. Vi går sedan igenom vad som krävs för att skapa ett engagemang i organisationen kring frågorna, samt tar fram ett strategiskt underlag för detta.

Omfattning: 1 modul x 1,5-2h

Styrelseutbildning

En skräddarsydd workshop där vi fokuserar på att i gruppen svara på två huvudfrågor:

  1. På vilket sätt social hållbarhet och M&I är affärskritiskt för er organisation
  2. Vilka delar av detta arbete och vilket ansvar som ligger hos styrelsen.

Upplägget anpassas så att eventuella krav och ramverk som finns när det gäller mätning, kommunikation och rapportering av social hållbarhet länkas till er verksamhet.

Omfattning: 1 modul x 1,5-2h

Diskrimineringslagen och aktiva åtgärder

Under denna utbildning ger vi en fördjupad kunskap och förståelse för de 7 diskrimineringsgrunderna, inklusive vikten av att identifiera normer och attityder på arbetsplatsen som kan riskera att resultera i diskriminering. Vi arbetar även praktiskt genom att träna på hur vi i vår arbetsroll kan hantera olika dilemma-situationer.

Omfattning: 1 modul x 3h.

Vanliga frågor

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om mångfald?

Mångfald är hur mycket betydande olikheter och icke normativa perspektiv det finns i en grupp/organisation. Man kan exempelvis utgå från de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder), men även andra faktorer såsom till exempel utbildningsbakgrund och språkkunskaper. Mångfald är i princip allt som utgör en betydande olikhet och som gör en människa unik i relation till sin omgivning.

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om inkludering?

Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats - beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer - som resulterar i att individer kan vara sig själva och samtidigt uppleva en tillhörighet med teamet. På en inkluderande arbetsplats behandlas individen som en i gemenskapen och värdesätts samtidigt för hens unikhet.

Vad är skillnaden mellan mångfald och inkludering?

Vi brukar säga att mångfald är det strategiska arbetet, där organisationen säkerställer att det finns en blandning av betydande olikheter - och därmed perspektiv, representerade. Inkludering är det beteende vi utövar varje dag på arbetsplatsen och hur vi interagerar med varandra. Om både mångfald och inkludering finns i organisationen kan den enligt forskningen bidra till högre innovation, kreativitet och välmående, vilket i sin tur bidrar till högre lönsamhet och affärsvärde.

Arbetar Mitt Liv med olika typer av mångfald, till exempel jämställdhet?

Vi jobbar med aspekter av alla 7 diskrimineringsgrunder, och jämställdhet är en av dessa aspekter. Vi har en bred och holistisk syn på mångfaldsbegreppet, vilket innebär att vi arbetar med mångfald ur ett brett perspektiv (se gärna hur vi definierar mångfald i frågan ovan). Vi stöttar såklart din organisation utifrån vilka aspekter vi tillsammans identifierar att det finns ett behov att fokusera på.

Måste man vara samarbetspartner för att ta del av era tjänster?

Nej, det behöver man inte. Vi rekommenderar ett partnerskap då dessa löper över lite längre tid (åtminstone 12 månader) och eftersom det har en struktur där vi kan säkra att arbetet sker proaktivt och långsiktigt - men passar inte detta format din verksamhet, så kan man ta del av våra tjänster i andra konstellationer. 

Är era metoder vetenskapligt baserade?

Ja, i den mån det finns forskning inom ett visst ämne använder vi och hänvisar till denna forskning, och vi håller oss ständigt uppdaterade. Våra utbildningar hänvisar i många avseenden till trovärdiga studier och meta-analyser. Mitt Liv har också ett aktivt och nära samarbete med forskare runtom i Sverige, som bland annat har stöttat oss i uppbyggnaden av vår effektmätning, innehållet i vårt mentorprogram, samt diverse konsultprojekt.

Erbjuder ni utbildningar och föreläsningar digitalt?

Ja, absolut! Mitt Liv har arbetat med att leverera ett flertal av våra tjänster digitalt sedan 2007. Våra digitala upplägg är flexibla, användarvänliga och interaktiva. Hör av dig så berättar vi mer! 

Vilka språk kan ni leverera era tjänster på?

Våra konsulttjänster samt vårt mentorprogram erbjuds på både svenska och engelska. Vi kan även erbjuda översättningar till fler språk av ett flertal av våra verktyg, såsom självledda utbildningar och inkluderingsspel.

Kan vi köpa enstaka föreläsningar?

Ja, det kan man. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt

Funderingar? Kontakta gärna någon av oss!

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.