Mitt Liv Konsulttjänster

Mångfalds- & inkluderingsstrategi

Vi stöttar med både mindre och större strategiprojekt där vi säkerställer att arbetet och aktiviteterna inom mångfald och inkludering har en tydlig koppling till den övergripande affärsstrategin, innovation och kompetensförsörjning.

Utveckling av en mångfalds- & inkluderingsstrategi

Allt fler företag börjar inse vikten av ett långsiktigt och strategiskt mångfaldsarbete kopplat till affärsnytta, innovation och kompetensförsörjning. Vårt strategiarbete består av tre steg:

1) Förberedelse: Vi gör en behovsanalys där vi sedan tillsammans etablerar ett gemensamt språk och ni får en överblick över var verksamheten står i relation till mångfald och inkludering idag.

2) Framtagning av strategi: Vi utformar tillsammans en vision, mål och handlingsplan som har en tydlig koppling till verksamhetens affärsstrategi.

3) Förankring och lansering: Tillsammans gör vi en plan, där vi ger praktiska tips för hur ni bästa kan rulla ut handlingsplanen i verksamheten.

Omfattning: Dessa tre delar utgör 3-timmars långa moduler med nyckelpersoner från er verksamhet. Eftersom det kommer att krävas en del tid för interna diskussioner och förberedelser mellan modulerna, brukar de planeras in med några veckors mellanrum.

Om en mångfalds- och inkluderingsstrategi redan finns på plats i verksamheten men behöver utvecklas, kan vi anpassa upplägget och till exempel arbeta med ett urval av modulerna ovan. 

Mätning av mångfald och inkludering

En interaktiv modul där vi går igenom grunderna i mätning av mångfald och inkludering:

  • Potentiella parametrar att mäta, samt tillvägagångssätt
  • Legala aspekter att tänka på vid datainsamling
  • Verktyg för mätning
  • Hur man kan målsätta arbetet med M&I.

Omfattning: 1 modul x 3h, men kan anpassas efter behov. Vi kan även arbeta projektbaserat, där vi fokuserar på ett fåtal M&I-parametrar och utvärderar lösningar för att mäta och målsätta dessa. 

Vanliga frågor

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om mångfald?

Mångfald är hur mycket betydande olikheter och icke normativa perspektiv det finns i en grupp/organisation. Man kan exempelvis utgå från de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder), men även andra faktorer såsom till exempel utbildningsbakgrund och språkkunskaper. Mångfald är i princip allt som utgör en betydande olikhet och som gör en människa unik i relation till sin omgivning.

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om inkludering?

Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats - beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer - som resulterar i att individer kan vara sig själva och samtidigt uppleva en tillhörighet med teamet. På en inkluderande arbetsplats behandlas individen som en i gemenskapen och värdesätts samtidigt för hens unikhet.

Vad är skillnaden mellan mångfald och inkludering?

Vi brukar säga att mångfald är det strategiska arbetet, där organisationen säkerställer att det finns en blandning av betydande olikheter - och därmed perspektiv, representerade. Inkludering är det beteende vi utövar varje dag på arbetsplatsen och hur vi interagerar med varandra. Om både mångfald och inkludering finns i organisationen kan den enligt forskningen bidra till högre innovation, kreativitet och välmående, vilket i sin tur bidrar till högre lönsamhet och affärsvärde.

Arbetar Mitt Liv med olika typer av mångfald, till exempel jämställdhet?

Vi jobbar med aspekter av alla 7 diskrimineringsgrunder, och jämställdhet är en av dessa aspekter. Vi har en bred och holistisk syn på mångfaldsbegreppet, vilket innebär att vi arbetar med mångfald ur ett brett perspektiv (se gärna hur vi definierar mångfald i frågan ovan). Vi stöttar såklart din organisation utifrån vilka aspekter vi tillsammans identifierar att det finns ett behov att fokusera på.

Måste man vara samarbetspartner för att ta del av era tjänster?

Nej, det behöver man inte. Vi rekommenderar ett partnerskap då dessa löper över lite längre tid (åtminstone 12 månader) och eftersom det har en struktur där vi kan säkra att arbetet sker proaktivt och långsiktigt - men passar inte detta format din verksamhet, så kan man ta del av våra tjänster i andra konstellationer. 

Är era metoder vetenskapligt baserade?

Ja, i den mån det finns forskning inom ett visst ämne använder vi och hänvisar till denna forskning, och vi håller oss ständigt uppdaterade. Våra utbildningar hänvisar i många avseenden till trovärdiga studier och meta-analyser. Mitt Liv har också ett aktivt och nära samarbete med forskare runtom i Sverige, som bland annat har stöttat oss i uppbyggnaden av vår effektmätning, innehållet i vårt mentorprogram, samt diverse konsultprojekt.

Erbjuder ni utbildningar och föreläsningar digitalt?

Ja, absolut! Mitt Liv har arbetat med att leverera ett flertal av våra tjänster digitalt sedan 2007. Våra digitala upplägg är flexibla, användarvänliga och interaktiva. Hör av dig så berättar vi mer! 

Vilka språk kan ni leverera era tjänster på?

Våra konsulttjänster samt vårt mentorprogram erbjuds på både svenska och engelska. Vi kan även erbjuda översättningar till fler språk av ett flertal av våra verktyg, såsom självledda utbildningar och inkluderingsspel.

Kan vi köpa enstaka föreläsningar?

Ja, det kan man. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt

Funderingar? Kontakta gärna någon av oss!

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.