Mitt Liv Konsulttjänster

Konkreta verktyg

Våra verktyg är utvecklade för att underlätta det praktiska arbetet med mångfald och inkludering i organisationen och skapa en dialog och medvetenhet i frågorna. Verktygen består av alltifrån utbildningsfilmer till inkluderingsspel och samtalskort.

Guide till inkluderande rekrytering

Vår guide till inkluderande rekrytering kan antingen användas i utbildningssyfte och/eller som ett hjälpmedel i en rekryteringsprocess. Guiden innehåller fakta, tips, varningar och hjälpverktyg som ska hjälpa användaren att upprätthålla en inkluderande process från start till mål.

Den första modulen introducerar syftet med inkluderande rekrytering och varför det är viktigt, och de efterföljande modulerna följer sedan alla stegen i rekryteringsprocessen; behovsanalys, annonsering, urval, intervju och beslut.

Omfattning: 5 moduler x 1h.

Guide till mätning av mångfald och inkludering

I vår guide till hur man mäter mångfald och inkludering får ni tillgång till en mängd frågor att basera era mätningar på, bakgrundsfakta kring de olika parametrarna, samt instruktioner kring vad ni bör tänka på - till exempel kommunikation kring syftet med mätningen, rekommendationer kring analysen av data, vanliga frågor och svar, samt tips på verktyg för att jobba med inkludering i vardagen.

Utbildningsfilmer

Som ett verktyg för att snabbt och kostnadseffektivt kunna ta dialogen kring mångfald och inkludering till alla anställda erbjuder Mitt Liv en serie korta utbildningsfilmer som behandlar sex olika kunskapsområden. Filmerna presenteras av våra konsulter och finns tillgängliga på både svenska och engelska. 


Omfattning:
Paketet innehåller sex filmer på olika teman som är 4-7 min långa. Till filmerna medföljer också diskussions- och reflektionsfrågor till verksamhetens arbetsgrupper, samt instruktioner och råd kring hur filmerna kan användas i olika sammanhang.

Inkluderingsspel

Vårt inkluderingsspel är framtaget för att på ett enkelt sätt användas i exempelvis möten, workshops, eller som ett komplement till en utbildning. Syftet är att förankra en inkluderande kultur på arbetsplatsen och skapa dialog och en grundförståelse för mångfald och inkludering på bred front i organisationen. Spelet finns i både digitalt eller fysiskt format

Omfattning: Spelet består av 60 frågor fördelat över tre kategorier - 20 faktafrågor, 20 diskussionsfrågor och 20 dilemmafrågor.

Vanliga frågor

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om mångfald?

Mångfald är hur mycket betydande olikheter och icke normativa perspektiv det finns i en grupp/organisation. Man kan exempelvis utgå från de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder), men även andra faktorer såsom till exempel utbildningsbakgrund och språkkunskaper. Mångfald är i princip allt som utgör en betydande olikhet och som gör en människa unik i relation till sin omgivning.

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om inkludering?

Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats - beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer - som resulterar i att individer kan vara sig själva och samtidigt uppleva en tillhörighet med teamet. På en inkluderande arbetsplats behandlas individen som en i gemenskapen och värdesätts samtidigt för hens unikhet.

Vad är skillnaden mellan mångfald och inkludering?

Vi brukar säga att mångfald är det strategiska arbetet, där organisationen säkerställer att det finns en blandning av betydande olikheter - och därmed perspektiv, representerade. Inkludering är det beteende vi utövar varje dag på arbetsplatsen och hur vi interagerar med varandra. Om både mångfald och inkludering finns i organisationen kan den enligt forskningen bidra till högre innovation, kreativitet och välmående, vilket i sin tur bidrar till högre lönsamhet och affärsvärde.

Arbetar Mitt Liv med olika typer av mångfald, till exempel jämställdhet?

Vi jobbar med aspekter av alla 7 diskrimineringsgrunder, och jämställdhet är en av dessa aspekter. Vi har en bred och holistisk syn på mångfaldsbegreppet, vilket innebär att vi arbetar med mångfald ur ett brett perspektiv (se gärna hur vi definierar mångfald i frågan ovan). Vi stöttar såklart din organisation utifrån vilka aspekter vi tillsammans identifierar att det finns ett behov att fokusera på.

Måste man vara samarbetspartner för att ta del av era tjänster?

Nej, det behöver man inte. Vi rekommenderar ett partnerskap då dessa löper över lite längre tid (åtminstone 12 månader) och eftersom det har en struktur där vi kan säkra att arbetet sker proaktivt och långsiktigt - men passar inte detta format din verksamhet, så kan man ta del av våra tjänster i andra konstellationer. 

Är era metoder vetenskapligt baserade?

Ja, i den mån det finns forskning inom ett visst ämne använder vi och hänvisar till denna forskning, och vi håller oss ständigt uppdaterade. Våra utbildningar hänvisar i många avseenden till trovärdiga studier och meta-analyser. Mitt Liv har också ett aktivt och nära samarbete med forskare runtom i Sverige, som bland annat har stöttat oss i uppbyggnaden av vår effektmätning, innehållet i vårt mentorprogram, samt diverse konsultprojekt.

Erbjuder ni utbildningar och föreläsningar digitalt?

Ja, absolut! Mitt Liv har arbetat med att leverera ett flertal av våra tjänster digitalt sedan 2007. Våra digitala upplägg är flexibla, användarvänliga och interaktiva. Hör av dig så berättar vi mer! 

Vilka språk kan ni leverera era tjänster på?

Våra konsulttjänster samt vårt mentorprogram erbjuds på både svenska och engelska. Vi kan även erbjuda översättningar till fler språk av ett flertal av våra verktyg, såsom självledda utbildningar och inkluderingsspel.

Kan vi köpa enstaka föreläsningar?

Ja, det kan man. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt

Funderingar? Kontakta gärna någon av oss!