Mitt Liv Konsulttjänster

Konkreta verktyg

Våra verktyg är utvecklade för att underlätta det praktiska arbetet med mångfald och inkludering i organisationen och skapa en dialog och medvetenhet i frågorna. Verktygen består av alltifrån utbildningsfilmer till inkluderingsspel och samtalskort.

D&I e-learning

Mitt Livs D&I e-learning är ett interaktivt och intuitivt läroverktyg där användaren själv navigerar i dilemmafilmer, svarar på frågor och får tips om hur man kan tänka och agera i olika situationer på arbetsplatsen. Plattformen har designats tillsammans med e-learningspecialister på Xtractor och guidar användaren genom ett intuitivt användargränssnitt, filmer och och smart grafik. 

Användaren får lära sig om olika nyanser av mångfald och inkludering - bland annat ålder, religion, språkkunskaper, funktionsnedsättningar, HBTQI och kön - samt om normer och fördomar kopplat till dessa. E-learningen tar cirka 30 min att genomföra med möjlighet att pausa och komma tillbaka på samma ställe som ni slutade på. Den finns tillgänglig på svenska och engelska.

Målet är:

  • att alla ska förstå vad mångfald och inkludering på arbetsplatsen innebär och varför det är viktigt för en själv, gruppen och verksamheten
  • att förstå vad man som individ kan påverka och förändra genom sina beteenden och vilket ansvar man har som medarbetare och kollega.

Mitt Livs inkluderingsmätning

Mitt Liv erbjuder ett kostnadsfritt stödmaterial för alla som vill komma igång med att mäta inkludering. I materialet hittar du ett frågebatteri, samt en guide för hur du kan förbereda din organisation, genomföra mätningen, analysera svaren, samt följa upp och arbeta med resultatet. Formatet är forskningsbaserat och vi har även varit praktiska i utformningen av frågorna så att organisationer enkelt kan följa upp med aktiviteter beroende på vad resultatet ifrån mätningen är.

Som komplement till detta erbjuder vi också en omfattande digital aktivitetsguide till chefer och ledare som hjälper dig i det efterföljande arbetet med inkluderingsmätningen.

Inkluderingskort

Mitt Livs inkluderingskort är ett interaktivt och engagerade sätt att samtala om mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Syftet är att förankra en inkluderande kultur och skapa dialog och en grundförståelse för mångfald och inkludering på bred front i organisationen. Kortleken består av 20 faktafrågor, 20 diskussionsfrågor och 20 dilemmafrågor, samt instruktioner. Frågorna uppmuntrar till en givande och kunskapshöjande dialog och kan användas under exempelvis möten, workshops, eller som ett komplement till en utbildning.

Guide till inkluderande rekrytering

Vår guide till inkluderande rekrytering kan antingen användas i utbildningssyfte och/eller som ett hjälpmedel i en rekryteringsprocess. Guiden innehåller fakta, tips, varningar och hjälpverktyg som ska hjälpa användaren att upprätthålla en inkluderande process från start till mål.

Den första modulen introducerar syftet med inkluderande rekrytering och varför det är viktigt, och de efterföljande modulerna följer sedan alla stegen i rekryteringsprocessen; behovsanalys, annonsering, urval, intervju och beslut.

Omfattning: 5 moduler x 1h.

Utbildningsfilmer

Som ett verktyg för att snabbt och kostnadseffektivt kunna ta dialogen kring mångfald och inkludering till alla anställda erbjuder Mitt Liv en serie korta utbildningsfilmer som behandlar sex olika kunskapsområden. Filmerna presenteras av våra konsulter och finns tillgängliga på både svenska och engelska. 


Omfattning:
Paketet innehåller sex filmer på olika teman som är 4-7 min långa. Till filmerna medföljer också diskussions- och reflektionsfrågor till verksamhetens arbetsgrupper, samt instruktioner och råd kring hur filmerna kan användas i olika sammanhang.

Vanliga frågor

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om mångfald?

Mångfald är hur mycket betydande olikheter och icke normativa perspektiv det finns i en grupp/organisation. Man kan exempelvis utgå från de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder), men även andra faktorer såsom till exempel utbildningsbakgrund och språkkunskaper. Mångfald är i princip allt som utgör en betydande olikhet och som gör en människa unik i relation till sin omgivning.

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om inkludering?

Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats - beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer - som resulterar i att individer kan vara sig själva och samtidigt uppleva en tillhörighet med teamet. På en inkluderande arbetsplats behandlas individen som en i gemenskapen och värdesätts samtidigt för hens unikhet.

Vad är skillnaden mellan mångfald och inkludering?

Vi brukar säga att mångfald är det strategiska arbetet, där organisationen säkerställer att det finns en blandning av betydande olikheter - och därmed perspektiv, representerade. Inkludering är det beteende vi utövar varje dag på arbetsplatsen och hur vi interagerar med varandra. Om både mångfald och inkludering finns i organisationen kan den enligt forskningen bidra till högre innovation, kreativitet och välmående, vilket i sin tur bidrar till högre lönsamhet och affärsvärde.

Arbetar Mitt Liv med olika typer av mångfald, till exempel jämställdhet?

Vi jobbar med aspekter av alla 7 diskrimineringsgrunder, och jämställdhet är en av dessa aspekter. Vi har en bred och holistisk syn på mångfaldsbegreppet, vilket innebär att vi arbetar med mångfald ur ett brett perspektiv (se gärna hur vi definierar mångfald i frågan ovan). Vi stöttar såklart din organisation utifrån vilka aspekter vi tillsammans identifierar att det finns ett behov att fokusera på.

Måste man vara samarbetspartner för att ta del av era tjänster?

Nej, det behöver man inte. Vi rekommenderar ett partnerskap då dessa löper över lite längre tid (åtminstone 12 månader) och eftersom det har en struktur där vi kan säkra att arbetet sker proaktivt och långsiktigt - men passar inte detta format din verksamhet, så kan man ta del av våra tjänster i andra konstellationer. 

Är era metoder vetenskapligt baserade?

Ja, i den mån det finns forskning inom ett visst ämne använder vi och hänvisar till denna forskning, och vi håller oss ständigt uppdaterade. Våra utbildningar hänvisar i många avseenden till trovärdiga studier och meta-analyser. Mitt Liv har också ett aktivt och nära samarbete med forskare runtom i Sverige, som bland annat har stöttat oss i uppbyggnaden av vår effektmätning, innehållet i vårt mentorprogram, samt diverse konsultprojekt.

Erbjuder ni utbildningar och föreläsningar digitalt?

Ja, absolut! Mitt Liv har arbetat med att leverera ett flertal av våra tjänster digitalt sedan 2007. Våra digitala upplägg är flexibla, användarvänliga och interaktiva. Hör av dig så berättar vi mer! 

Vilka språk kan ni leverera era tjänster på?

Våra konsulttjänster samt vårt mentorprogram erbjuds på både svenska och engelska. Vi kan även erbjuda översättningar till fler språk av ett flertal av våra verktyg, såsom självledda utbildningar och inkluderingsspel.

Kan vi köpa enstaka föreläsningar?

Ja, det kan man. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt

Funderingar? Kontakta gärna någon av oss!

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.