Mitt Liv Konsulttjänster

Mentorskap i Mitt Livs Chans

Vi erbjuder upplägg för organisationer genom vårt mentorprogram, där dina anställda ges möjlighet att bli mentorer till en akademiker med utländsk bakgrund. En konkret insats för en öppnare arbetsmarknad, samtidigt som du investerar i medarbetarnas professionella utveckling. 

Mentorskap - ett verktyg för kompetensutveckling

Idag är ungefär 21% av utrikes födda med eftergymnasial utbildning i Sverige antingen arbetslösa eller har ett jobb som inte matchar utbildningen – medan motsvarande andel för inrikes födda endast ligger på 10%.

Mitt Livs Chans är Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund som saknar jobb motsvarande sin kompetens. Genom vårt upplägg för företag och organisationer ges medarbetarna möjlighet att bli mentorer och stötta en adept att navigera den svenska arbetsmarknaden.

Genom mentorskapet bidrar din verksamhet med en konkret insats för en öppnare arbetsmarknad, men investerar samtidigt i medarbetarnas professionella och personliga utveckling.

Mentorskapet bidrar bland annat till:

  • En ökad insikt i mångfalds- och inkluderingsfrågor på arbetsmarknaden

  • En ökad medvetenhet om egna fördomar och exkluderande beteenden, samt en bättre förståelse för andra kulturer

  • En utvecklad förmåga att leda och coacha.

Programmets upplägg

Mitt Livs Chans erbjuder två program per år - ett på hösten och ett på våren. Programmet pågår under 4 månader och deltagandet innebär ett åtagande på cirka 3 timmar per månad (totalt 12 timmar). Eftersom man kan delta delvis eller helt digitalt kan man delta oavsett var man bor i Sverige.

Under programmet förväntas mentorn träffa sin adept vid fyra tillfällen som de själva bokar in. Vi matchar adepter och mentorer primärt utifrån utbildningsbakgrund, bransch och erfarenhet. Som mentor deltar man också i programmets gemensamma träffar där man möter andra adepter och mentorer för att nätverka och bidra med sin kunskap om den svenska arbetsmarknaden.

Effekter för adepterna i programmet

får nya kontakter i sitt professionella nätverk.

får jobb eller praktikplats efter programmet.

får nya insikter om hur de ska förbereda sig inför en arbetsintervju.

får nya insikter om hur de kan nå sina karriärsmål i Sverige.

Vanliga frågor

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om mångfald?

Mångfald är hur mycket betydande olikheter och icke normativa perspektiv det finns i en grupp/organisation. Man kan exempelvis utgå från de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder), men även andra faktorer såsom till exempel utbildningsbakgrund och språkkunskaper. Mångfald är i princip allt som utgör en betydande olikhet och som gör en människa unik i relation till sin omgivning.

Vad menar Mitt Liv när ni pratar om inkludering?

Inkludering är de aktiva handlingar som en individ varje dag möts av på sin arbetsplats - beteenden, bemötande, gruppnormer, ledarskap och strukturer - som resulterar i att individer kan vara sig själva och samtidigt uppleva en tillhörighet med teamet. På en inkluderande arbetsplats behandlas individen som en i gemenskapen och värdesätts samtidigt för hens unikhet.

Vad är skillnaden mellan mångfald och inkludering?

Vi brukar säga att mångfald är det strategiska arbetet, där organisationen säkerställer att det finns en blandning av betydande olikheter - och därmed perspektiv, representerade. Inkludering är det beteende vi utövar varje dag på arbetsplatsen och hur vi interagerar med varandra. Om både mångfald och inkludering finns i organisationen kan den enligt forskningen bidra till högre innovation, kreativitet och välmående, vilket i sin tur bidrar till högre lönsamhet och affärsvärde.

Arbetar Mitt Liv med olika typer av mångfald, till exempel jämställdhet?

Vi jobbar med aspekter av alla 7 diskrimineringsgrunder, och jämställdhet är en av dessa aspekter. Vi har en bred och holistisk syn på mångfaldsbegreppet, vilket innebär att vi arbetar med mångfald ur ett brett perspektiv (se gärna hur vi definierar mångfald i frågan ovan). Vi stöttar såklart din organisation utifrån vilka aspekter vi tillsammans identifierar att det finns ett behov att fokusera på.

Måste man vara samarbetspartner för att ta del av era tjänster?

Nej, det behöver man inte. Vi rekommenderar ett partnerskap då dessa löper över lite längre tid (åtminstone 12 månader) och eftersom det har en struktur där vi kan säkra att arbetet sker proaktivt och långsiktigt - men passar inte detta format din verksamhet, så kan man ta del av våra tjänster i andra konstellationer. 

Är era metoder vetenskapligt baserade?

Ja, i den mån det finns forskning inom ett visst ämne använder vi och hänvisar till denna forskning, och vi håller oss ständigt uppdaterade. Våra utbildningar hänvisar i många avseenden till trovärdiga studier och meta-analyser. Mitt Liv har också ett aktivt och nära samarbete med forskare runtom i Sverige, som bland annat har stöttat oss i uppbyggnaden av vår effektmätning, innehållet i vårt mentorprogram, samt diverse konsultprojekt.

Erbjuder ni utbildningar och föreläsningar digitalt?

Ja, absolut! Mitt Liv har arbetat med att leverera ett flertal av våra tjänster digitalt sedan 2007. Våra digitala upplägg är flexibla, användarvänliga och interaktiva. Hör av dig så berättar vi mer! 

Vilka språk kan ni leverera era tjänster på?

Våra konsulttjänster samt vårt mentorprogram erbjuds på både svenska och engelska. Vi kan även erbjuda översättningar till fler språk av ett flertal av våra verktyg, såsom självledda utbildningar och inkluderingsspel.

Kan vi köpa enstaka föreläsningar?

Ja, det kan man. Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakt

Funderingar? Kontakta gärna någon av oss!

Hör av dig

Har du en fråga eller fundering? Kontakta oss via formuläret nedan eller kontakta någon i vårt team.

Samtycke till att Mitt Liv lagrar och behandlar mina personuppgifter i detta formulär enligt Mitt Livs integritetspolicy.